Danh mục giáo trình

Giáo trình chính:

John Hughes,Helen Stepheson, Paul Dummett 2016. Life (Vietnam edition) – A2-B1 – Student’s Book & Workbook. National Geographic Learning.

Giáo trình tham khảo:

1. Murphy, R., 2012.  Grammar in Use4th. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Stuart Redman, 1999. English Vocabulary in Use –Pre-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press

3. Jack, C. Richards, 2005. Tactics for listening – Developing- 2ndEdition.Oxford University Press

Bạn cần hỗ trợ?