Giảng viên cơ hữu

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Hoàng Thị Kim Oanh Trưởng Khoa oanhhtk@epu.edu.vn 0979.885.237
2 Nguyễn Thị Bích Liên Trưởng BMTA lienntb@epu.edu.vn 0942.905.225
3 Trần Thị Thanh Phương Phó BMTA phuongttt@epu.edu.vn 0988.770.669
4 Trần Thị Bích Hải Giảng viên BMTA haittb@epu.edu.vn 0983.115.768
5 Trịnh Lan Hương Giảng viên BMTA huongtl@epu.edu.vn 0912.250.560
6 Nguyễn Thị Thắng Giảng viên BMTA thangnt@epu.edu.vn 0983.319.305
7 Đào Thuỳ Chi Giảng viên BMTA chidt@epu.edu.vn 0947.799.171
8 Trần Thị Thu Hương Giảng viên BMTA huongttt@epu.edu.vn 0912.725.335
9 Lê Thị Bích Hằng Giảng viên BMTA hangltb@epu.edu.vn 0908.850.268
10 Bùi Thị Minh Giảng viên BMTA minhbt@epu.edu.vn 0868.068.332
11 Vũ Thị Hồng Thư Giảng viên BMTA thuvt@epu.edu.vn 0988.612.456
12 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Giảng viên BMTA minhntn@epu.edu.vn 0936.076.158
13 Đinh Thị Bé Giảng viên BMTA bedt@epu.edu.vn 0984.980.588
14 Nguyệt Việt Hà Giảng viên BMTA hanv@epu.edu.vn 0912.398.693
15 Lâm Thị Thu Hiền Giảng viên BMTA hienlt78@epu.edu.vn 0919.193.699
16 Vũ Thị Sinh Giảng viên BMTA sinhvt@epu.edu.vn 0983.029.987
17 Nguyễn Thanh Hương Giảng viên BMTN huongnt@epu.edu.vn 0969.975.059
18 Mai Thị Khuyến Giảng viên BMTV khuyenmt@epu.edu.vn 0984.798.200
19 Nguyễn Minh Chương Giáo vụ khoa nguyenminhchuong1964@gmail.com 0989.580.017
Bạn cần hỗ trợ?