Kết quả thi môn Tiếng Anh 1 Lần 1 khoá D12

Khoá D12 trường Đại học Điện lực là khoá đầu tiên trường thực hiện phân loại đầu vào trình độ ngoại ngữ của sinh viên. Nhằm giúp sinh viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, dễ dàng theo kịp chương trình học chính, khoa Ngoại ngữ đã tổ chức giảng dạy môn tiếng Anh bổ trợ 1, 2 cho một số sinh viên. Chính vì vậy, kết quả thi môn Tiếng Anh 1 năm học 2018-2019 cho đến ngày 28/12 của khoá D12 năm nay cao hơn so với các khoá trước. Cụ thể 62% số sinh viên đạt điểm trên trung bình lần thi thứ nhất, trong đó các lớp D12KTDN và D12H1 có kết quả thi rất cao (hơn 80% trên trung bình).

Sinh viên có thể xem kết quả thi tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1tLf6tFi1tz1P_fmUob9tg6FUvSquBRFn?usp=sharing

 

Bạn cần hỗ trợ?